Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem serwisu internetowego www.ramylustra.eu jest Mirosław Tyl prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. MIREX Mirosław Tyl z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Dowrcowej 58, 44-100 Gliwice.

2. Z oferty Serwisu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych, tj. osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

3. Realizacja sprzedaży w Serwisie odbywa się według poniższego Regulaminu.

PRZEDMIOT UMOWY SPRZEDAŻY

4. Serwis prowadzi sprzedaż produktów gotowych, a także umożliwia ich indywidualne tworzenie na indywidualne zamówienie według wskazań Klienta.

5. Wszystkie ceny prezentowane na stronie są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT chyba, ze w ofercie stanowi inaczej.

6. Ceny produktów nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.

7. Serwis zastrzega sobie możliwość limitowania ilości produktów sprzedawanych w cenach promocyjnych oraz w ramach wyprzedaży. Realizacja zamówień na te produkty następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Oferta pozostałych produktów umieszczona w Serwisie ważna jest przez czas nieokreślony.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia czy tez wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

10. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

11. Poprzez złożenie przez Klienta zamówienia następuje zgodnie z przepisami prawa polskiego zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Zamówienia za pomocą Serwisu składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach:

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00- w niedziele i święta nieczynne

13. Serwis jest zamknięty w dni ustawowo wolne od pracy. Dopuszcza się nadto wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia Serwisu po wcześniejszej informacji na witrynie Serwisu.

14. Klientów korzystających z usług Serwisu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

15. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia, korekty wymiaru lub zmiany produktu do momentu dokonania płatności. Po tym czasie w przypadku zauważenia pomyłki w celu wprowadzenia ww. zmian Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta e-mail: slawomir.tyl@gmail.com lub tel. 796-322-001

16. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez spedytora.

17. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia z następujących powodów:

a) wyczerpania się zapasów magazynowych,

b) z przyczyn losowych.

19. W przypadku odstąpienia od wykonania zamówienia przez Sprzedawcę Klientowi przysługuje prawo do zmiany zamówienia lub otrzymania zwrotu wpłaconych na poczet jego wykonania środków.

PŁATNOŚCI I DOSTAWA

20. Serwis przystępuje do realizacji zlecenia w momencie zaksięgowania środków na rachunku bankowym sprzedawcy w przypadku płatności przelewem.

21. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres w czasie określonym przez Klienta przy składaniu zamówienia nie mniejszym niż czas minimalny wyznaczany przez Serwis.

22. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm DPD, według cenników wskazanych w Serwisie.

23. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa - również kosztami tych artykułów.

ZWROTY

24. Postanowienia dotyczące zwrotów mają zastosowanie wyłącznie dla umów zawartych za pośrednictwem Serwisu przez osoby będące zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego konsumentami drogą telefoniczną tel. 796-322-001

25. Zwrotowi nie podlegają towary, które są uszkodzone mechanicznie, jeśli zostało naruszone oryginalne opakowanie wewnętrzne lub zewnętrzne, a także produkt lub usługa, jeżeli została ona wykonana według indywidualnego zamówienia Klienta.

26. Przesyłki wysyłane na koszt sprzedawcy nie będą przyjmowane.

27. Pieniądze za zwracany towar przelewane będą na wskazane rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany w ww. adres Klienta. Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy oraz odesłaniu towaru. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

REKLAMACJE

28. W przypadku zauważenia uszkodzeń w opakowaniu przesyłki w postaci zagniecionych krawędzi, rozdarć itp. Klient zobowiązany jest zareklamować paczkę u kuriera, który ją dostarczył oraz powiadomić Biuro Obsługi Klienta e-mail: slawomir.tyl@gmail.com lub tel. 796-322-001 Przesyłka może być zareklamowana jedynie w momencie dostawy u przewoźnika. Przyjęcie przesyłki w uszkodzonym opakowaniu wyklucza możliwość reklamowania towaru u dostawcy. Jeżeli po otwarciu przesyłki Klient dostrzeże wady techniczne lub innego rodzaju wady i niezgodności zakupionego towaru z umową Klient zgłasza reklamację w Biurze Obsługi Klienta e-mail: slawomir.tyl@gmail.com lub tel. 796-322-001 oraz dostarcza Sprzedawcy reklamowany towar na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych na koszt Sprzedawcy.

29. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację i w wypadku decyzji odmownej udzieli odpowiedzi na piśmie lub pocztę elektroniczną w terminie 14 dniu od daty otrzymania reklamacji na adres podany przez Klienta w zamówieniu. Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem telefonicznie.

30. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się wymienić produkt na wolny od wad lub jeśli nie jest to możliwe, zaoferuje za zgodą Klienta inny albo zwróci wpłaconą przez Klienta na wskazany w reklamacji lub zamówieniu przez Klienta rachunek bankowy.

31. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartej z zastosowaniem postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

32. W celu rejestracji w serwisie www.ramylustra.eu Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, e-mail, telefon dane te są niezbędne w celu dokonania zakupów.

33. Podczas wizyty na www.ramylustra.eu automatycznie zbierane są nadto dane dotyczące wizyt Klientów, takie jak np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

34. Sprzedawca nie sprzedaje i nie udostępnia podmiotom trzecim danych personalnych i adresowych przekazanych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu.

35. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientom dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu, wysyłki zamawianych towarów i usług, w celu komunikacji z Klientem.

36. Klient składając zamówienie z poniższym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie Sprzedawcy bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: slawomir.tyl@gmail.com

37. W momencie dokonania transakcji zakupu towaru Klient otrzyma za pośrednictwem Serwisu wiadomości e-mail dotyczące realizacji/statusu zamówienia. Sprzedawca może również kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu przekazania ważnych informacji dotyczących transakcji lub w celu weryfikacji zamówienia.